Home | Incentive&Privilege | Infrastructure | Environment | Contact Us Thai | Japan | English
โครงการธงขาวดาวเขียวของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ประจำปี 2561 นิคมฯหนองแคร่วมจัดโครงการ กนอ.ช่วยชีวิตด้วย โลหิตอุตสาหกรรม"ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 24 พฤษภาคม 2561 โครงการเวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Eco Green Network ณ บ้านเพชรรัตน์ จังหวัดนครนายก โครงการ I can hear your voice ประจำปี 2561
15/06/2018
โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก
04/06/2018
นิคมฯหนองแคร่วมจัดโครงการ กนอ.ช่วยชีวิตด้วย โลหิตอุตสาหกรรม"ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
24/05/2018
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลโคกแย้ หมู่.15 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
16/04/2018
โครงการ นักสืบสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนหนองผักชี ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
06/04/2018
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ร่วมกับสมาชิก Eco Green Network จัดโครงการเวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย Eco Green Network เพื่อระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยนช์เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการศึกษ
02/04/2018
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคร่วมกับ บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิคอินดัสทรี่ และตัวแทนจากผู้ประกอบการทำความสะอาดวัดหนองผักชีเหนือ เนื่องในวันมาฆบูชา
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- JOB --

   บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จำกัด

   บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

 

nk-ie.com ://นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี
-- Link --

  การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Home | Incentive&Privilege | Infrastructure | Environment | Contact Us