หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English

Infrastructure & Servive Fee (Download)
  ระบบพลังงาน
 • พลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในโครงการมีสถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV ขนาด 80 MVA จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบไฟฟ้าขนาด3D@22KV มีจำนวน 12 FEEDER โดยได้ทำการปักเสาผ่านที่ดินทุกแปลง ดำเนินการรับผิดชอบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • พลังงานก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีควบคุมความดันก๊าซ ตั้งอยู่ภายในนิคมฯ พร้อมส่งจ่ายต่อไปยังโรงงานต่างๆ สามารถจ่ายก๊าซภายในนิคมฯ ได้ทันที ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 40-50 % ( ท่อก๊าซขนาด 12 นิ้ว อยู่ใต้ดินลึกประมาณ 7-10 ม.)
 • พลังงานไอน้ำ ( Steam ) ไอน้ำจากโรงงานผลิตไฟฟ้า ( ก๊าซธรรมชาติ ) ของ บริษัท สระบุรี โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งจะตั้งอยู่ ในนิคมฯ จะเริ่มก่อสร้างปลายปี 2553 และพร้อมส่งจ่าย ตั้งแต่ปี 2556
 •  
    ระบบถนน
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 • ถนนสายหลัก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวทั้งหมด 4,075 เมตร เขตถนนกว้าง 40 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร เกาะกลางกว้าง 4 เมตร มีผิวจราจร กว้างรวม 17 เมตร และพื้นที่ทางเท้ากว้างข้างละ 3 เมตร ถนนสายหลักของนิคมฯ จะเชื่อมกับถนนพหลโยธิน บริเวณ กม.ที่ 91 แล้วผ่านมาภายในนิคมฯ ของเขตพื้นที่ อุตสาหกรรมทั่วไป เขตที่พักอาศัย และเขตพาณิชยกรรม
 • ถนนสายรอง เป็นถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete มีถนนสายรองจำนวน 4 สาย โดยมีความยาวทั้งหมด 4,680 เมตร เขตถนนกว้าง 20 เมตร มีจำนวน 2 ช่องจราจร ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2 เมตร ถนนสายรองทั้งหมดอยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ของนิคมฯ
 •  
    ระบบผลิตน้ำประปา
  ประกอบด้วย ระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา และระบบจ่ายน้ำประปา
 • ระบบสูบน้ำดิบ ได้สร้างสถานีสูบน้ำไว้ 2 แห่ง ที่คลองระพีพัฒน์ มีอัตราการสูบสูงสุด 25,920 ลบ.ม.ต่อวันส่งตามเส้นท่อเข้ามาเก็บที่อ่างเก็บน้ำในนิคมฯ ขนาด 270,000 ลบ.ม. เพื่อสำรองไว้ใช้ผลิตน้ำประปาในนิคมฯ
 • ระบบการผลิตน้ำประปา มีกำลังการผลิต 14,400 ลบ.ม. ต่อวัน โดยควบคุมคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งจ่ายให้ได้มาตรฐานเดียวกับ การประนครหลวง
 • ระบบจ่ายน้ำประปา ได้วางท่อจ่ายน้ำประปาขนาด 200-400 มม. ตามแนวถนนในนิคมฯ
 •  
  ระบบป้องกันน้ำท่วม
  มีคันดินกั้นน้ำอยู่รอบโครงการ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำหลากจากภายนอก เข้ามายังพื้นที่นิคมฯ
   
  ระบบบำบัดน้ำเสีย
  ท่อลำเลียงน้ำเสียแบบปิด รับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและที่พักอาศัยไปสู่ระบบบำบัดรวม โดยวางแนวท่อรับน้ำเสียตลอดทั้งสองข้างถนน และมีบ่อพักอย่างน้อย 1 บ่อ ต่อพื้นที่ทุกแปลง เพื่อการ ต่อเชื่อมระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นระบบ Activated Sludge สามารถบำบัดน้ำ เสียได้วันละประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตร
   
  ระบบกำจัดขยะ กำจัดขยะด้วยเตาเผา Garbage incinerator 1 unit สามารถกำจัดขยะได้ 12 ตัน/วัน
   
  ระบบดับเพลิง มีหัวดับเพลิงทุกระยะ 150 เมตร ตามแนวถนนทุกสาย
   
  ระบบระบายน้ำ
  ระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่นิคมฯ โดยใช้การระบายน้ำตามแนวคูระบายคาดด้วยคอนกรีต ซึ่งสร้างตลอดแนวถนนทุกสายไปยังบึงชะลอน้ำ ก่อนสูบน้ำลงสู่ระบบระบายน้ำธรรมชาติ ซึ่งอยู่ท้ายนิคมฯ มีบึงชะลอน้ำภายในนิคมฯ 2 แห่ง ซึ่งมีความจุรวม 260,000 ลูกบาศก์เมตร
   
  ระบบรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจสอบดูแลภายในนิคมฯ และพร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
   
  คุณสมบัติพิเศษของชั้นดิน
  คุณสมบัติของชั้นดิน ในนิคมฯ เป็นดินเหนียวปนซิลท์ดานแข็ง มีความหนาแน่นสูง มีผลให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างงานฐานรากได้ ประมาณ 20 – 30 %
   
    ระบบการสื่อสาร
 • ระบบโทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย รองรับโทรศัพท์ได้ไม่จำกัดคู่สาย โดยมีอาคารชุมสายภายในนิคมฯ
 • ระบบสัญญาณ Internet ความเร็วสูงขององค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศไทย
 • หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา