หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา Thai | Japan | English
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ติดกับ ถนนพหลโยธิน กม. ที่ 91 อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน โซน 2 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) อยู่ทางทิศเหนือ ของกรุงเทพฯ สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการคมนาคมขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ของประเทศได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน เหมาะสม สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม และประกอบธุรกิจ อยู่ใกล้ สถานบันการศึกษา สถานที่พักผ่อน สถานที่ท่องเที่ยว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และชุมชนที่พักอาศัย

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีระยะทางในการเดินทางถึงสถานที่สำคัญ ดังนี้
 • กรุงเทพมหานคร 91 กม.
 • สนามบินดอนเมือง 67 กม.
 • สนามบินสุวรรณภูมิ 90 กม.
 • ท่าเรือกรุงเทพฯ 105 กม.
 • จังหวัดปทุมธานี 68 กม.(ปริมณฑล)
 • จังหวัดนครปฐม 163 กม.(ปริมณฑล)
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 63 กม.(ภาคกลาง)
 • จังหวัดเชียงใหม่ 637 กม.(ภาคเหนือ)
 • จังหวัดภูเก็ต 892 กม.(ภาคใต้)
 • จังหวัดชลบุรี 169 กม.(ภาคตะวันออก)
 • จังหวัดระยอง 278 กม.(ภาคตะวันออก)
 • จังหวัดนครราชสีมา 151 กม.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • จังหวัดอุบลราชธานี 485 กม.(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตรว. หรือ 806.86 เอเคอร์ โดยแบ่งเป็น
 • เขตพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไป มีเนื้อที่ 1,464 ไร่ 1 งาน 75.10 ตรว. หรือ 578.45 เอเคอร์
 • เขตพื้นที่ที่พักอาศัย มีเนื้อที่ 116 ไร่ 0 งาน 44.20 ตรว. หรือ 45.86 เอเคอร์
 • เขตพื้นที่พาณิชยกรรม มีเนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 37.00 ตรว. หรือ 19.49 เอเคอร์
 • เขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค และเขตพื้นที่สีเขียว มีเนื้อที่ 412 ไร่ 3 งาน 15.20 ตรว. หรือ 163.05 เอเคอร์
  โดยจัดแบ่งขนาดที่ดินเพื่อขาย แปลงละ 6 ไร่ ขึ้นไป ( 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร = 400 ตารางวา = 0.16 เอเคอร์ )

  สิทธิประโยชน์พิเศษ ที่จะได้รับ เมื่อมาประกอบธุรกิจ หรือตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( บีโอไอ )
 • สิทธิประโยชน์สูงสุด ของนิคมอุตสาหกรรม โซน 2
 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
 • ยกเว้นอากรวัตถุดิบ เพื่อผลิตส่งออก 1 ปี
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ. )
 • การบริการ แบบ ONE STOP SERVICE CENTER : OSS
 • การขออนุญาตก่อสร้าง และแจ้งความประสงค์ก่อสร้าอาคารของผู้ประกอบกิจการ ภายในนิคมอุตสาหกรรม
 • การขอใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
 • การประกอบกิจการ
 • การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
 • ผู้ประกอบกิจการ ที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว (ผู้ถือหุ้นต่างด้าวตั้งแต่ร้อยละ 49 ขึ้นไป) จะได้รับสิทธิประโยชน์ ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • การขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาและทำงานในราชอาณาจักร
 • การขออนุญาตส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( กฟภ. ) ส่วนลดค่าไฟฟ้าอัตรา 10 % ของค่าไฟฟ้าต่อเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี
   นิคมอุตสาหกรรมหนองแค : NKIE
 • ระบบสาธารณูปโภคสูงสุดตามมาตรฐาน ของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( กนอ. )
 • ระดับพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล และเป็นพื้นที่เชิงเขา
 • ความหนาแน่นของชั้นดินสูง ซึ่งทำให้ลดต้นทุนของการก่อสร้างโรงงาน
 • เป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายสินค้า และการขนส่งวัตถุดิบ ติดกับถนนพหลโยธิน จำนวน 10 ช่องจราจร
 • มีแหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีปริมาณน้ำถึง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งต่ำกว่าเขต กรุงเทพฯ ปทุมธานี และสมุทรปราการ
 • หน้าหลัก | สิทธิประโยชน์ | สาธารณูปโภค | สภาพแวดล้อม | ติดต่อเรา